Thailand Thinking School Conference 2022

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Thailand Thinking School Conference 2022 ภายใต้ธีม "Metacognition"  ซึ่งการประชุมสัมมนานี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  เพื่อให้ครูได้รับการทบทวนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  จัดขึ้นโดยโรงเรียนอำนวยศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียแล้ว จำนวน 6 โรงเรียน จากภูมิภาคต่างๆ  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นในรูปแบบ online ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที