ทัศนศึกษา online ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนดุสิตวิทยาจึงได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบ Online ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านสื่อ Online เช่น พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร เครื่องปั้นดินเผ่าเถ้าฮงไถ่ และ One Ocean At Sea Word