อบรม Google Classroom for Online Thinking Lesson

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Google Classroom for Online Thinking Lesson  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นที่การใช้เครื่องมือ Google Classroom ในกระบวนการสอนแบบโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้นักเรียนจำเป็นต้องเรียนออนไลน์  โดยมีผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองโดย Google หรือ Google for Education Certified Trainer มาเป็นวิทยากร