อบรม Applying Google Workspace to Online Thinking Lesson

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Applying Google Workspace to Online Thinking Lesson  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นที่การนำเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google Workspace มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอนแบบโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้นักเรียนจำเป็นต้องเรียนออนไลน์  โดยมีผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองโดย Google หรือ Google for Education Certified Trainer มาเป็นวิทยากร