Thailand Thinking School Conference 2021

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Thailand Thinking School Conference 2021 ซึ่งเป็นการจัดการอบรมสัมมนาระดับประเทศ เพื่อให้ครูได้รับการทบทวนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน จัดขึ้นโดยโรงเรียนอำนวยศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนดุสิตวิทยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที