การทดสอบความรู้ Pretest เสริมปัญญา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบความรู้ Pretest ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด

  • รางวัลนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด วิชาภาษาไทย จำนวน 7 คน (ป.2, ป.3, ป.4, ป.5 และ ป.6)

  • รางวัลนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด วิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 คน (ป.2, ป.5 และ ป.6)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบในโครงการทดสอบความรู้ Pretest วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 23 และวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 22 ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

วิชาภาษาไทย

มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบจากทั่วประเทศ จำนวน 83,959 คน จาก 303 โรงเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัด ในแต่ละระดับชั้น ได้รับเหรียญรางวัล

  • เด็กหญิงนันณภัสร์ ใจงาม ป.2

  • เด็กหญิงนวพร พุทธรักษา ป.3

  • เด็กหญิงพัฒน์นรี เรียงคุณาวัฒน์ ป.4

  • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ ป.5

  • เด็กหญิงพิรญาณ์ ชินเวช ป.6

  • เด็กหญิงเบญญา ลัทธิธรรม ป.6

  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.6

วิชาสังคมศึกษา

มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบจากทั่วประเทศ จำนวน 58,807 คน จาก 251 โรงเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัด ในแต่ละระดับชั้น ได้รับเหรียญรางวัล

  • เด็กหญิงนันณภัสร์ ใจงาม ป.2

  • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ ป.5

  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก ป.6

ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562