ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้จัดการประเมินความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้กำหนดไว้