ทัศนศึกษา ป.1-ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี นอกจากนักเรียนจะได้เข้าชมนิทรรศการหลักทั้ง 3 นิทรรศการ ได้แก่ Our Home, Our Life และ Our King แล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ชมภาพยนตร์ Big Bang Theatre เกี่ยวกับกำเนิดดวงดาว, ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นต้น