สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมินผลนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด