อบรมหลักสูตรการเริ่มต้นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking Schools Startup)

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเริ่มต้นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking Schools Startup) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) โดยมีกลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Lead Team) ของโรงเรียนดุสิตวิทยาเป็นวิทยากร อีกทั้งได้รับเกียรติจากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ส่งครูเข้าร่วมการอบรม

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ (Thinking Schools Asia) ที่โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แนวทางเบื้องต้นและองค์ประกอบพื้นฐานของโรงเรียนส่งเสริมการคิด การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวางแผนการสอน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการนำชมห้องเรียน และการถ่ายทอดประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โรงเรียนส่งเสริมการคิด อีกด้วย