วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดัจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา