วันวิชาการ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน "Thinking School & Talent Showcase" ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อมุ่งเน้นให้ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมการคิด โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร. วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดงานวันวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย

  • นิทรรศการแสดงผลงานและร่องรอยจากการจัดการเรียนรู้ โดยฝ่ายปฐมวัยได้นำร่องรอยการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning หรือ PBL) มานำเสนอถึง 3 โครงงาน ได้แก่ โครงงานเรื่องมะละกอ (อนุบาล 1) โครงงานเรื่องอาชีพในฝัน (อนุบาล 2) และโครงงานเรื่องผักสวนครัว (อนุบาล 3) ส่วนฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ที่แสดงผลงานเด่นของนักเรียน สื่อความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งร่องรอยการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด (Thinking Approach)

  • การเปิดเวที ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจ โดยฝ่ายปฐมวัยมีเด็ก ๆ ร่วมแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การรำอวยพร การเต้นบัลเลต์ การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง การเดินแบบในหัวข้อ "อาชีพในฝัน" ส่วนฝ่ายประถมศึกษา จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ การแสดง Science Show การเล่านิทานคุณธรรม การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล การเต้นประกอบเพลง การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (story-telling) การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (impromptu speech) การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ฯลฯ

  • ตลาดนัดวิชาการ ที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สวมบทบาท ทั้งผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับทักษะความรู้ และผู้จัดกิจกรรมซึ่งได้ฝึกทักษะการทำงานและรู้จักการให้