ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

  • รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • เด็กชายนัทธพงศ์ นุ่มถึก

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงดลพร วงดาว

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กชายธีรเดช กาญจนพิศาล

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกานติมา พาบุญ

ระดับชั้น ป.1-ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงธนันณัฏฐ์ ฉัตรมหาสกุล

  • เด็กหญิงโชติกา นพพลั้ง

  • เด็กชายนภัทร วิตะระกอน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสวรส ศรีเจริญ