การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี

  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 10 ปี

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 10 ปี

โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ผลการแข่งขันมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล รวม 5 รายการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม

 • เด็กชายจักรพงษ์ บ่อคำ

 • เด็กชายภัคพล จันทร

 • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว

 • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์

 • เด็กชายณัฐภัทร อิ่มน้อย

 • เด็กชายธัชชัย วิจิตรมาลา

 • เด็กชายธนภัทร เหมียนวงศ์

 • เด็กชายบุญฤทธิ์ ผานาค

 • เด็กชายพุฒิเมธ หริ่มรักษา

 • เด็กชายสุรพัศ หงษ์เลิศนภากุล

 • เด็กชายณัชพล ใจรื่น

รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กญิงณัฐวรรณ พูลเดช

 • เด็กหญิงพัณณิตา เจตพุก

 • เด็กหญิงกวิตา โพธิเพ็ชร

 • เด็กหญิงเกศกนก กลีบเมฆ

 • เด็กหญิงภรณ์ชนก บุตรคำ

 • เด็กหญิงณัฐณิชา บัวแพง

 • เด็กหญิงญาณวิภา ผลอุดม

 • เด็กหญิงชัณญานุช สนลอย

 • เด็กหญิงพรพรรณ นุชนารถ

 • เด็กหญิงพลอยปภัส ผานสืบ

 • เด็กหญิงธัญยพร บัวเจก

 • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ

รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 10 ปี

 • เด็กหญิงทักษอร ชิงชัย

 • เด็กหญิงธันยชนก เย็นกลม

 • เด็กหญิงธนัญชนก เย็นกลม

 • เด็กหญิงเยาวเรศ ทองโชติ

 • เด็กหญิงกวินทิพย์ ทองค้า

 • เด็กหญิงอนัญญา กาญจนศักดา

 • เด็กหญิงมุกฟ้า สอนจันทร์

 • เด็กหญิงดุสดี นุชนุ่ม

 • เด็กหญิงภัทรธิดา บรรณาการ

 • เด็กหญิงณฐิตา รูปอ้วน

 • เด็กหญิงทัตพิชา มั่นคง

 • เด็กหญิงสุธิรา ทิมพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์

 • เด็กชายธนภัทร เหมียนวงศ์

 • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม

 • เด็กชายสุรพัศ หงษ์เลิศนภากุล

 • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว

 • เด็กชายภัคพล จันทร

 • เด็กชายอภิวัตน์ พุทธรักษา

 • เด็กชายณัฐภัทร อิ่มน้อย

 • เด็กชายสิรวิชญ์ สิทธิสกุลเจริญ

 • เด็กชายไตรภพ เสลาหลัก

 • เด็กชายวรพล ยอดรัก

 • เด็กชายธุวานนท์ บุณฑริก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 10 ปี

 • เด็กชายกาก้า สระทองคำ

 • เด็กชายภูริณัฐ แนวทอง

 • เด็กชายภราดร ทิพย์สุวรรณ์

 • เด็กชายภิศเดช วิรกุลวัฒนา

 • เด็กชายจิรายุ วุ่นบำรุง

 • เด็กชายชัพวิชญ์ องควิทยา

 • เด็กชายปฏิการ เที่ยงทัด

 • เด็กชายทรงภพ เครือบุญ

 • เด็กชายณัฎฐกิตติ์ เติมสายทอง

 • เด็กชายอิทธิกร อุตอามาตร์

 • เด็กชายวริทธิ์นันท์ มิตรนิโยดม

 • เด็กชายนนทกรรณ ต้นสอน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุรัสวดี องคะลอย, ครูจิรศักดิ์ วีรกุลวัฒนา