การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2562

  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 10 ปี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 10 ปี

โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ผลการแข่งขันมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล รวม 5 รายการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม
 • เด็กชายจักรพงษ์ บ่อคำ
 • เด็กชายภัคพล จันทร
 • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว
 • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์
 • เด็กชายณัฐภัทร อิ่มน้อย
 • เด็กชายธัชชัย วิจิตรมาลา
 • เด็กชายธนภัทร เหมียนวงศ์
 • เด็กชายบุญฤทธิ์ ผานาค
 • เด็กชายพุฒิเมธ หริ่มรักษา
 • เด็กชายสุรพัศ หงษ์เลิศนภากุล
 • เด็กชายณัชพล ใจรื่น

รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กญิงณัฐวรรณ พูลเดช
 • เด็กหญิงพัณณิตา เจตพุก
 • เด็กหญิงกวิตา โพธิเพ็ชร
 • เด็กหญิงเกศกนก กลีบเมฆ
 • เด็กหญิงภรณ์ชนก บุตรคำ
 • เด็กหญิงณัฐณิชา บัวแพง
 • เด็กหญิงญาณวิภา ผลอุดม
 • เด็กหญิงชัณญานุช สนลอย
 • เด็กหญิงพรพรรณ นุชนารถ
 • เด็กหญิงพลอยปภัส ผานสืบ
 • เด็กหญิงธัญยพร บัวเจก
 • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ

รางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นอายุ 10 ปี

 • เด็กหญิงทักษอร ชิงชัย
 • เด็กหญิงธันยชนก เย็นกลม
 • เด็กหญิงธนัญชนก เย็นกลม
 • เด็กหญิงเยาวเรศ ทองโชติ
 • เด็กหญิงกวินทิพย์ ทองค้า
 • เด็กหญิงอนัญญา กาญจนศักดา
 • เด็กหญิงมุกฟ้า สอนจันทร์
 • เด็กหญิงดุสดี นุชนุ่ม
 • เด็กหญิงภัทรธิดา บรรณาการ
 • เด็กหญิงณฐิตา รูปอ้วน
 • เด็กหญิงทัตพิชา มั่นคง
 • เด็กหญิงสุธิรา ทิมพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

 • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์
 • เด็กชายธนภัทร เหมียนวงศ์
 • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม
 • เด็กชายสุรพัศ หงษ์เลิศนภากุล
 • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว
 • เด็กชายภัคพล จันทร
 • เด็กชายอภิวัตน์ พุทธรักษา
 • เด็กชายณัฐภัทร อิ่มน้อย
 • เด็กชายสิรวิชญ์ สิทธิสกุลเจริญ
 • เด็กชายไตรภพ เสลาหลัก
 • เด็กชายวรพล ยอดรัก
 • เด็กชายธุวานนท์ บุณฑริก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 10 ปี

 • เด็กชายกาก้า สระทองคำ
 • เด็กชายภูริณัฐ แนวทอง
 • เด็กชายภราดร ทิพย์สุวรรณ์
 • เด็กชายภิศเดช วิรกุลวัฒนา
 • เด็กชายจิรายุ วุ่นบำรุง
 • เด็กชายชัพวิชญ์ องควิทยา
 • เด็กชายปฏิการ เที่ยงทัด
 • เด็กชายทรงภพ เครือบุญ
 • เด็กชายณัฎฐกิตติ์ เติมสายทอง
 • เด็กชายอิทธิกร อุตอามาตร์
 • เด็กชายวริทธิ์นันท์ มิตรนิโยดม
 • เด็กชายนนทกรรณ ต้นสอน

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุรัสวดี องคะลอย, ครูจิรศักดิ์ วีรกุลวัฒนา