วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2562 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2562 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย และรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน