ค่ายลูกเสือเนตรนารี 2562

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี