ค่ายพุทธบุตร 2562

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ณ วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังบรรยายธรรม กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมตามฐานการเรียนรู้ การทำวัตรเช้า-เย็น การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน การเขียนบทความแสดงความรู้สึก ฯลฯ รวมทั้งได้ฝึกงานบ้านเพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต