เทศกาลกินเจ 2562

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแสดงขบวนแห่เทศกาลกินเจบ้านโป่ง ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านโป่งร่วมกับโรงเจบ้วนฮกตั้วจัดขึ้นทุกปี โดยโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่ติดต่อกันเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม