วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรายงานผลการสอบกลางภาค และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน