ประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 20 โดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ผลการประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 300 บาท

    • เด็กหญิงญาณวิภา ผลอุดม

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร

    • เด็กหญิงอาชิตตา สอนพ่วง

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวีนัส ระแวงจิตร์