อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

คณะผู้บริหารและครูได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ (Thinking Schools Asia) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 โดยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการสังเกตการสอนและอภิปรายผลจากการสังเกตการสอนในวันแรก ต่อจากนั้นจึงมีการอบรมในหัวข้อใหม่และทบทวนความรู้เดิมใน 2 วันที่เหลือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งเป็น Certified Trainer ของ Thinking Schools International Asia มาร่วมอภิปรายการสังเกตการสอน และเป็นวิทยากรดำเนินการอบรมตลอด 3 วัน