ตรวจสุขภาพฟัน อ.1, ป.1, ป.3 และ ป.6

หน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1, ป.1, ป.3 และ ป.6 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562