กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2562

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านโป่ง