เลือกชมรม ระดับประถมศึกษา 2562

กิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เลือกตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ มุ่งเน้นให้นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เลือกชมรมตามความสมัครใจ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนได้เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าชมรม ในช่วงเช้าของวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562