กิจกรรม Fun Find Focus 2562

คณะครูระดับอนุบาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Fun Find Focus ขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทดลองปฏิบัติ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง