วันสุนทรภู่ 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ร่วมกับห้องสมุดสุพรพัฒน์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาไทย และปลูกฝังความเป็นไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดป้ายนิเทศประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
 2. จัดประกวดทักษะความสามารถของนักเรียนในรายการต่าง ๆ ได้แก่
  • แข่งขันคัดลายมือระดับชั้น ป.1-ป.4
  • แต่งกลอน 4 ระดับชั้น ป.5
  • แต่งกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ป.6
 3. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสุพรพัฒน์
  • มีการจัดแสดงผลงานและชมวีดีทัศน์ ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่