วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอ่านความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดโลกช่วงเคารพธงชาติ จัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก การให้ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ และการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับประถมศึกษา