พิธีไหว้ครู 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ครู ปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ได้มีการต้อนรับครูใหม่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ท่าน