เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาได้ร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน หลังจากได้มีการรณรงค์หาเสียงเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ โดยในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนชื้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลงสมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่

  • เบอร์ 1 เด็กชายธนกฤต แย้มพ่วง

  • เบอร์ 2 เด็กหญิงเกตกนก กลีบเมฆ

  • เบอร์ 3 เด็กหญิงกวิตา โพธิเพ็ชร

  • เบอร์ 4 เด็กหญิงรัญชนา เจริญสุขผล

ผลการลงคะแนนเสียงมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ เด็กหญิงเกตกนก กลีบเมฆ ด้วยคะแนนเสียง 378 คะแนน ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสมาชิกสภานักเรียน โดยครูประจำชั้น ป.6 เป็นผู้คัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจ

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

 1. เด็กหญิงเกศกนก กลีบเมฆ ประธานสภานักเรียน

 2. เด็กชายธนกฤต แย้มพ่วง รองประธานนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่

 3. เด็กหญิงกวิตา โพธิเพ็ชร รองประธานนักเรียน ฝ่ายวิชาการ

 4. เด็กหญิงรัญชนา เจริญสุข ฝ่ายอนามัย

 5. เด็กหญิงณัฐณิชา บัวแพง ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

 6. เด็กหญิงกชกร ปัญญาธีระ ฝ่ายเหรัญญิก

 7. เด็กหญิงณัฐวรรณ พูลเดช ฝ่ายปฏิคม

 8. เด็กชายปฐมพร ธนาภิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์