วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 1/2562 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน บริการต่าง ๆ ระเบียบและข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน