พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาที่นับถือพุทธศาสนา ได้ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยได้ร่วมกันสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุ