การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2)

 • เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 คน

 • เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน

 • เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์

  • รางวัลเหรียญทอง จำนวน 8 คน

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 21 คน

  • รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 20 คน

วิชาคณิตศาสตร์

  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 คน

  • รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 6 คน

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ) ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ต่อไป