อบรม Learning with iPad

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad  โดยมีวิทยากรจากบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจาก Apple (Thailand) ให้เข้ามาจัดการอบรมแก่คณะครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาทุกท่าน  เนื้อหาการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้งาน iPad และแอปเพื่อการศึกษา (Education Apps) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เช่น การใช้เครื่องมือสืบค้น, การทำงานร่วมกัน (collaboration) ในงานเอกสารและงานนำเสนอ, การสร้างผลงานภาพและกราฟฟิก, การใช้สื่อเทคโนโลยี AR, การเขียนโค้ด (coding) ฯลฯ   นอกจากนี้ยังแนะนำระบบการจัดการชั้นเรียน iPad ให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำกัดการใช้งานขณะที่เรียนอยู่ และป้องกันมิให้นักเรียนใช้ iPad อย่างผิดวิธี