อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหารและครูได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียฯ (Thinking Schools Asia) ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2562 โดยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 หลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการสังเกตการสอนและอภิปรายผลจากการสังเกตการสอนในวันแรก ต่อจากนั้นจึงมีการอบรมในหัวข้อใหม่และทบทวนความรู้เดิมใน 2 วันที่เหลือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งเป็น Certified Trainer ของ Thinking Schools International Asia มาร่วมอภิปรายการสังเกตการสอน และเป็นวิทยากรดำเนินการอบรมตลอด 3 วัน