ผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการสอบเข้าและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562) มีดังนี้