กีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2561

เหรียญทอง 2 รายการ

เหรียญเงิน 3 รายการ

เหรียญทองแดง 1 รายการ

โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

เหรียญทอง (ชนะเลิศ)

1) กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 10 ปี

  • เด็กชายกาก้า สระทองคำ

  • เด็กชายวิธวินท์ กิจเครือ

  • เด็กชายภราดร ทิพย์สุวรรณ

  • เด็กชายณัฐภัทร อิ่มน้อย

  • เด็กชายภูริณัฐ แนวทอง

  • เด็กชายจักรพงษ์ บ่อคำ

  • เด็กชายสุรพัศ หงส์เลิศนภากุล

  • เด็กชายธัชชัย วิจิตรมาลา

  • เด็กชายบุญฤทธิ์ ผานาค

  • เด็กชายอภิวัฒน์ พุทธรักษา

  • เด็กชายพุธิเมธ หริ่มรักษา

  • เด็กชายจิรายุ วุ่นบำรุง

2) กรีฑา ประเภทวิ่ง 80 เมตร หญิง รุ่นอายุ 10 ปี

  • เด็กหญิงพิชญาดา แซ่เล้า


เหรียญเงิน (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)

1) กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

  • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว

  • เด็กชายธนดล ท้วมอ้น

  • เด็กชายพิทยาพล หยาดคำ

  • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม

  • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์

  • เด็กชายภัคพล จันทร

  • เด็กชายวิษณุ จันทร์พูล

  • เด็กชายวนัสบดี ผานาค

  • เด็กชายธนพล ทองสี

  • เด็กชายดัสกร ทิพย์สุวรรณ

  • เด็กชายธนภัทร เหมียนวงศ์

  • เด็กชายธีธัช สนประเสริฐ

2) กีฬาแชร์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

  • เด็กชายวิษณุ จันทร์พูล

  • เด็กชายธนดล ท้วมอ้น

  • เด็กชายณัฐภาส เถินหิต

  • เด็กชายจตุพล อ่างแก้ว

  • เด็กชายภัคพล จันทร

  • เด็กชายพัทธดนย์ บุญมี

  • เด็กชายธนพล ทองสี

  • เด็กชายสิรวิชญ์ แสงหอม

  • เด็กชายวิธวินท์ กิจเครือ

  • เด็กชายณชปกรภ์ แม้นจิตต์

  • เด็กชายพิทยาพล หยาดคำ

  • เด็กชายวนัสบดี ผานาค

3) กีฬาชักเย่อชาย รุ่นประถม

  • เด็กชายปณิธิ ละอองรักษ์

  • เด็กชายธีรเมธ คำดี

  • เด็กชายณัฐวัฒน์ คำหอม

  • เด็กชายสรธัญ คำยอด

  • เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์เพ็ง

  • เด็กชายศักดิ์ดา ใจมั่น

  • เด็กชายภคพล บนเน็ต

  • เด็กชายธนพนธ์ ดีการช่าง

  • เด็กชายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ

  • เด็กชายปฐมชัย เที่ยงทัด

เหรียญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)

1) กรีฑา ประเภทวิ่ง 80 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12 ปี

  • เด็กหญิงเกศกนก กลีบเมฆ