รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

เด็กชายชินบัญชร กาญจนอุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันทีมนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.1-ป.3

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • เด็กชายชินบัญชร กาญจนอุปถัมถ์ ป.3

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงวิชญาดา สันติภาพพงศ์ ป.3

  • เด็กหญิงณัฏฐณิชา ณ รักษา ป.3

  • เด็กหญิงวิมพ์สิริ จันทร์โท ป.3

  • เด็กหญิงพริมาลา บุญประสพ ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวันเพ็ญ แหยมละ

ระดับชั้น ป.4-ป.6

เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงกชขจร รักพงษ์ไทย ป.5

  • เด็กหญิงณิชนันทน์ เพ็ชรเหลี่ยม ป.5

  • เด็กหญิงเกศกนก กลีบเมฆ ป.5

  • เด็กหญิงณัฐวรรณ พูลเดช ป.5

  • เด็กหญิงนวพร พูลเสน ป.5

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจิดาภา หงิมหยุ่น