เกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

เด็กชายชญาภัทร นุศชูวงนาค

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สามารถทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร. พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ โรงเรียนดุสิตวิทยาได้นำนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ เด็กชายชญาภัทร นุศชูวงนาค เข้ารับเกียรติบัตร พร้อมด้วยครูฐานิส ธิติทรัพย์อุดม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 และครูชวนิศ กุโลภาส ผู้จัดการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร