บริการด้าน ICT

ICT Services

ห้องคอมพิวเตอร์

Computer Rooms

ห้องคอมพิวเตอร์ 1

  • สำหรับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร True ICT-Genius) ชั้นอนุบาล 2, อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องคอมพิวเตอร์ 2

  • สำหรับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร True ICT-Genius) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ

Other ICT Supports

โรงเรียนได้ลงทุนพัฒนาระบบการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนในการทำงานร่วมกัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นหลัก

ตัวอย่างบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • อินเตอร์เน็ตไร้สายแบบฮอตสปอต (WiFi Hotspot) ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ภายในอาคารเรียน และพร้อมรองรับการใช้งานสำหรับนักเรียนในอนาคตเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ
  • บริการ G Suite หรือแพ็คเกจของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ของ Google สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (เช่น Gmail, ปฏิทิน, Drive ฯลฯ) โดยครูและนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไปจะมีบัญชีผู้ใช้งานคนละ 1 บัญชี
  • จอภาพ LED ในทุกห้องเรียน ที่สามารถแสดงสื่อมัลติมีเดียผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ smart phone ได้ทั้งแบบต่อสายและไร้สาย