บริการด้าน ICT

ICT Services

ห้องคอมพิวเตอร์

Computer Rooms

ห้องคอมพิวเตอร์ประถม

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ

Other ICT Supports

โรงเรียนได้ลงทุนพัฒนาระบบการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนในการทำงานร่วมกัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นหลัก

ตัวอย่างบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • อินเตอร์เน็ตไร้สายแบบฮอตสปอต (WiFi Hotspot) ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ภายในอาคารเรียน และพร้อมรองรับการใช้งานสำหรับนักเรียนในอนาคตเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ

  • บริการ Google Workspace หรือแพ็คเกจของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ของ Google สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (เช่น Gmail, ปฏิทิน, Drive ฯลฯ) โดยครูและนักเรียนทุกคนจะมีบัญชีผู้ใช้งานคนละ 1 บัญชี

  • จอภาพ LED ในทุกห้องเรียน ที่สามารถแสดงสื่อมัลติมีเดียผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ smart phone ได้ทั้งแบบต่อสายและไร้สาย