รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยา รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการราชบุรี โดยโรงเรียนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรีียนในด้านผู้บริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานตามแบบนิเทศติดตามในเรื่องการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และได้รับการชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง