รับการนิเทศการสอน Computing Science Genius โดย True Click Life

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี