นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุสิตวิทยา โดยได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6

นอกจากนี้ ผู้บริหารและคณะครูได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลงานความสำเร็จสู่หน่วยงาน

ในการนี้ ท่านศึกษานิเทศก์ยังได้ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยา ภายใต้ชื่อ "DSW Student Exhibition 2022" อีกด้วย