ระเบียบการสมัครครู

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครงาน (Download)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (นำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนดุสิตวิทยา ในวันและเวลาราชการ

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและรูปถ่าย ให้ครบถ้วน มาที่

โรงเรียนดุสิตวิทยา

24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

(วงเล็บที่มุมซองว่า "สมัครครู")

3. สมัครทางอีเมล

   • สแกนและบันทึกหลักฐานการสมัครทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF, JPG หรือ PNG
   • อีเมลมาที่ info@dusitwittaya.ac.th
   • ระบุเรื่อง (subject) ว่า "สมัครครู"

How to Apply

1. Apply in person at the Administrative Office.

2. Via post.

Complete and submit the application form together with your CVs and relevant documents to:

Dusitwittaya School

24 Lang Sathanee Road

Ban Pong, Ratchaburi 70110

(Specify "Job Application" on the envelope.)

3. Via Email.

Complete and submit the application form together with your CVs and relevant documents (PDF, JPG or PNG in A4 paper size) to info@dusitwittaya.ac.th. (Specify "Job Application" in the subject line.)


โรงเรียนดุสิตวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เราจึงให้ความเป็นธรรมในการจัดค่าตอบแทน ทั้งในส่วนอัตราเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละคน