รับสมัครนักเรียน

Admission


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เตรียมอนุบาล อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2561)
  • อนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พ.ค. 2561)
  • อนุบาล 2 - ประถม 6 สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายธุรการ

หลักฐานการสมัคร

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

  • สำเนาสูติบัตร (นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
  • สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น) 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจน ขนาดใดก็ได้ 1 รูป (เฉพาะอนุบาล)

*กรุณานำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย