นโยบายและมาตรฐานการศึกษา

School Policies & Standards

นโยบายโรงเรียน


Coming soon


มาตรฐานการศึกษา

เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดุสิตวิทยาจึงได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ระดับอนุบาล)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานด้านการจัดการจัดการศึกษา

5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. แนวการจัดการศึกษา

8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

10. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)

1. คุณภาพผู้เรียน

2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล