:: School Information :::: News :::: How to Apply :::: Kindergarten :::: Elementary School :::: For Teachers :::: Awards & Achievements :::: Services :::: Contact School ::
:: Management :: :: Key Personnel ::

  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนดุสิตวิทยา

ดาว์นโหลด pdf  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.5
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.5
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
1
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
1
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
1
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
1
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
2
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

5

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
1
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
1
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

4.1 สนใจเรียนรู้รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
1
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
1
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
1
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

20

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2
5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
2
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
2
5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
2
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
2
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
2
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
2
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
2
5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
2
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

20

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
3
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3
6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
2
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา

20

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4
7.2 มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
4
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
4
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
4
7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
4
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
1
8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
1
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
0.5
8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0.5
8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
2.5
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

10

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

5

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3

5

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุรภาพให้สูงขึ้น

5

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
3
11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2
Dusitwittaya Calendar

:: ห้องสมุดดุสิตวิทยา ::
Dusitsarn Magazine

:: Lunch Menu ::

School Songs
เศรษฐกิจพอเพียง
คลังสื่อการเรียนรู้ที่ทุกคนร่วมสร้างได้
:: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ::
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
:: ความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับชาวประถมและมัธยมศึกษา ::
:: วิชาการดอทคอม ::
National Geographic Thai
:: วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับครู และนักเรียน ::
:: ค้นหาข้อมูลมากกว่า 2,980,000 เว็บเพจ จาก 18,000 เว็บไซต์ของคนไทย ::
:: แปล ไทย <--> English ฟรี ทางอินเตอร์เนต ::
:: บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ทางอินเตอร์เนต ::
:: มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรหมแดน ::