Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูนงนุช ทองทา
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 154 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาโดยวิธีใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ศึกษา มีดังนี้

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • กิจกรรมตามหาเพื่อน
 • กิจกรรมดูนก
 • กิจกรรมดาราศาสตร์ (ดูดาว)
 • กิจกรรมฐานนกและแมลง
 • กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • กิจกรรมฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ
 • กิจกรรมฐานทรัพย์จากแผ่นดิน
 • กิจกรรมฐานธรรมชาติศึกษา (การกำเนิดผีเสื้อ)
 • กิจกรรมฐานเปิดโลกพลังงาน
 • กิจกรรมฐานดาราศาสตร์และอวกาศ
 • กิจกรรม Science Show
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมชายหาดอ่าวมะนาว
 • กิจกรรมฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์
 • การทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนทุกคนเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา  โดยนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในห้องเรียน  ได้คิดและลงมือปฏิบัติในกิจกรรมฐานที่ถูกออกแบบมาอย่างดีโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ   ถึงแม้ระยะทางจะไกลจากโรงเรียนค่อนข้างมาก และใช้เวลาเดินทางนานกว่าแหล่งเรียนรู้แห่งอื่น  แต่ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะต้องยอมรับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยค่ะ

กลับสู่ด้านบน