Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันวิชาการ
"เทิดไท้องค์ราชันย์ สานสัมพันธ์วันวิชาการ"

เรียบเรียงโดย : คุณครูนงนุช ทองทา
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี ต่อด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   นอกจากนี้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้จัดทำผลงาน และมีการมอบรางวัลให้กับผลงานดีเด่นในรายการต่าง ๆ ดังนี้

  • การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อพ่อของฉัน
  • การประดิษฐ์การ์ดอวยพร หัวข้อ Bike for Dad
  • การประกวดคัดลายมือ  หัวข้อพระคุณพ่อ
  • การเขียนเรียงความภาษาไทย หัวข้อพ่อคือผู้สร้าง
  • การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ What my father means to our family
  • การแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 หัวข้อพระคุณพ่อ
  • การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อพ่อผู้สร้าง

หลังจากนั้นได้มีการเปิดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2558  ภายใต้หัวข้อ เทิดไท้องค์ราชันย์ สานสัมพันธ์วันวิชาการ  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน   โดยรูปแบบของนิทรรศการในระดับอนุบาลได้จัดเป็นซุ้มย่อย ๆ ตามหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ๆ  ส่วนในระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นซุ้มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระ  ภายในซุ้มแต่ละซุ้มนอกจากมีการจัดแสดงผลงานนักเรียนแล้ว ยังเปิดให้นักเรียนที่เข้าชมซุ้ม ได้เล่มเกมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นเอง  สร้างความเพลิดเพลินสอดแทรกความรู้ไว้อย่างน่าประทับใจ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันวิชาการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความกรุณามาร่วมพิธีถวายราชสดุดี  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน  อีกทั้งเอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรม 

กลับสู่ด้านบน