Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถม 5 ปี 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูอำนวย ปานดารา
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

 

กิจกรรมที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกรุ่นต่างรอคอยเป็นประจำทุกปี นั่นคือกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและปลูกฝังคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต   โดยในปีนี้โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 รวมเวลา 3 วัน 2 คืน

นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ โดยมีครูฝึกมืออาชีพคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิต  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  ฝึกทักษะทางสังคม  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ฝึกความกล้าหาญ  กล้าแสดงออก และปลูกฝังความสามัคคี   นับเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ทุกคนจะจดจำไปอีกแสนนานค่ะ

กลับสู่ด้านบน