Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2558

เรียบเรียงและภาพ โดย : คุณครูนงนุช ทองทา


 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ  มีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1
รางวัลผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร (ทีมลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)  ได้รับเกียรติบัตร
เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์  ป.3
เด็กหญิงปุณิกา  ทั้งจันทร์  ป.3
เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล  ป.3
ครูผู้ฝึกซ้อม      คุณครูนงนุช  ทองทา
คุณครูรจนา  จันทร์โชติ

ช่วงชั้นที่ 2
เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เด็กศุภกฤต  โชคถาวร  ป.6
เด็กหญิงณัฐวรา  โตอ่อน  ป.6
เด็กหญิงอัจจิมา  ชอบงาม  ป.6
ครูผู้ฝึกซ้อม       คุณครูสุวรรณา  ธัญญธาดา

กลับสู่ด้านบน